Regulamin rekrutacji do przedszkola publicznego Małego Kopernika przy ul. Batuty

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019 biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie urodzone w roku 2015.
 2. Obowiązują następujące kryteria:
 • kryteria określone w art. 130 i 131 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria ustanowione przez organ prowadzący.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe, a następnie kryteria organu prowadzącego .
 2. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 3. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.
 4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 5. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
 6. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 7. Kryteria wraz z liczbą punktów:

 

L.p. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu
z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt.

2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria organu prowadzącego – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do Przedszkola Publicznego Małego Kopernika spełniające jednocześnie kryterium: Rodzina członka Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką- zwanej dalej SMSND (zstępni) zamieszkali w najbliższym położeniu przedszkola, tj. dzieci zamieszkałe przy ul. Batuty, Wałbrzyskiej nr 15 i 19, Kmicica 1, J.S.Bacha od nr 20 do 34a.

Rodzice dziecka oboje pracujący.

80
2. Rodzina członka Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką- zwanej dalej SMSND (zstępni) zamieszkali w najbliższym położeniu przedszkola, tj. dzieci zamieszkałe przy ul. Batuty, Wałbrzyskiej nr 15 i 19, Kmicica 1, J.S.Bacha od nr 20 do 34a.

Rodzice dziecka oboje pracujący.

 

60
3. Rodzina członka SMSND,

 Rodzice dziecka oboje pracujący.

50
4. Dzieci pracowników SMSND,

Rodzice dziecka oboje pracujący.

40
5. Dzieci członków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez SMSND,

Rodzice dziecka oboje pracujący.

20
6. Dzieci z rejonu Służewa, ograniczonego ulicami: Puławska, Wilanowska, Dolina Służewiecka,

Rodzice dziecka oboje pracujący.

10
 1. Punkty określone w kryteriach organu prowadzącego nie podlegają sumowaniu.
 2. Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

  A) Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

  1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).
  3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z   ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

B) Dokumenty potwierdzajce spełnianie przez kandydata kryteriów organu prowadzącego (Statut Przedszkola)

 1. Oświadczenie o :
  • miejscu zamieszkania dziecka
  • członkostwie  w SMSND rodziny dziecka
  • zatrudnieniu w SMSND rodziny dziecka
  • zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców
  • zaświadczenie o zatrudnieniu matki lub ojca w przypadku samotnego wychowania dziecka w rodzinie

Oświadczenie,  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Małego Kopernika odbywać się będzie w terminie: 02.03.2018r. – 19.03.2018r. Podania przyjmujemy w dniach:

2.03. 2018r. w godz.  7.30-14.30.

5,7,12,14.03 w godz. 9.00-17.00.  

Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się drogą mailową, dnia: 25.04.2018 r.

W dniach 22-28.06.2018r. do godz. 15.00 należy obowiązkowo złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisu Dziecka w przedszkolu .

Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu dostępnym, razem z pozostałymi dokumentami, na stronie www.mokotow.malykopernik.pl